Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2002 για την κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων ζωνών και εγκεκριμένων ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) οι οποίες προσβάλλουν τα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 1500] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2002/308/ΕΚ)