Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 384, 2014 m