Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 384, 30 Οκτωβρίου 2014