Υπόθεση C-285/07: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 14 Ιουνίου 2007 — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG κατά Finanzamt Stuttgart-Körperschaften