Reģionu komitejas atzinums Piektais progresa ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju