Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2005 για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά προϊόντα με βάση το κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση των αποφάσεων 97/41/ΕΚ, 97/221/ΕΚ και 97/222/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1616] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/432/ΕΚ)