Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės * 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))