Komisijas Regula (EEK) Nr. 3692/87 (1987. gada 9. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2288/83, ar kuru nosaka bioloģisko un ķīmisko vielu sarakstu, kas paredzēts 60. panta 1. punkta b) apakšpunktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 918/83, ar ko izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem