Komisijas Regula (EEK) Nr. 2249/85 (1985. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu Nr. 467/67/EEK, ar kuru nosaka konversijas likmes, apstrādes izmaksas un blakusproduktu vērtību dažādiem rīsu apstrādes posmiem