KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN REVĪZIJAS PALĀTAI PAR GARANTIJU FONDU ĀRĒJAI DARBĪBAI UN TĀ PĀRVALDĪBU 2019. GADĀ