Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 172, 2012m