Mål C-335/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – E. Sp. z o.o. Sp. k. mot Minister Finansów (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 90 – Nedsättning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt – Betalning som helt eller delvis uteblir – Villkor som uppställs i nationell lagstiftning för utövandet av rätten till nedsättning – Villkor att gäldenären inte är föremål för ett insolvens- eller likvidationsförfarande – Villkor att borgenären och gäldenären ska vara beskattningsbara personer med avseende på mervärdesskatt)