P8_TA(2018)0205 Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) P8_TC1-COD(2017)0348 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta