Mål C-195/20 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 24 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – brottmål mot XC (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Följder av överlämnandet – Artikel 27 – Möjligheter till åtal för andra brott – Specialitetsbestämmelsen)