93/400/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juni 1993 tot verlenging van de in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad bedoelde termijn met betrekking tot de invoer van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, uit derde landen