Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2225 2020 m. gruodžio 23 d. dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, numatytam Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Tekstas svarbus EEE)