Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014