VERORDENING (EEG) Nr. 2775/93 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers uit te keren bedrag wegens het verschil tussen het maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die heffing