2013/103/ES: Padomes Lēmums ( 2011. gada 16. jūnijs ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju par Eiropas Savienības pievienošanos 1980. gada 9. maija Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem ( COTIF ), kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu Dokuments attiecas uz EEZ