Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/244 (2015. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2015/50)