Věc T-591/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 – Transavia Airlines v. Komise „Státní podpory – Smlouva o letištních službách a o marketingových službách – Smlouva, kterou uzavřela obchodní a průmyslová komora Pau-Béarn se společností Transavia – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její vrácení – Pojem státní podpory – Přičitatelnost státu – Obchodní a průmyslová komora – Výhoda – Kritérium soukromého investora – Vrácení – Článek 41 Listiny základních práv – Právo na přístup ke spisu – Právo být vyslechnut“