Lieta T-582/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. marta spriedums — Boshab u.c./Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā — Personu un vienību saraksts, kam ir piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un iebraukšanas un caurbraukšanas aizliegums — Prasītāju vārda iekļaušana sarakstā — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)