KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI 2011. GADA ZIŅOJUMS PAR FINANSIĀLO PALĪDZĪBU SAISTĪBĀ AR PAPLAŠINĀŠANOS (IPA, PHARE, CARDS, TURCIJAS PIRMSPIEVIENOŠANĀS INSTRUMENTS UN PĀREJAS PROGRAMMA)