Rådets ståndpunkt (EU) nr 11/2015 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol Antagen av rådet den 23 juni 2015