Pozícia Rady (ÉU) č. 11/2015 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie Prijatá Radou 23. júna 2015