Γραπτή ερώτηση E-0786/07 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ιθαγένεια