2009/530/CE: Decizia Comisiei din 8 iulie 2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2009) 5335] (Text cu relevanță pentru SEE)