2009/530/EÜ: Komisjoni otsus, 8. juuli 2009 , millega muudetakse otsust 2007/716/EÜ seoses teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 5335 all) (EMPs kohaldatav tekst)