2009/530/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 5335) (Text s významem pro EHP)