2009/530/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 8. jūlijs ), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz konkrētiem gaļas un piena nozares uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5335) (Dokuments attiecas uz EEZ)