Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 921/2009 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2009 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στα κοινοτικά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI και VII από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας