Euratomin ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö