Διάταξη του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Ιουλίου 1987.