Tiesas spriedums (2015. gada 2. oktobris) lietā E-3/15 – Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz pret Gemeinde Vaduz (Vaducas pašvaldība) (Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu – 11. pants – Tiesības uz izskatīšanas procedūru tiesā – EEZ tiesību aktu ietekme uz valsts tiesību aktiem – Līdzvērtīguma un efektivitātes principi)