Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 2015. gada 22. decembrī Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem