Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/992 (2017. gada 12. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2148 attiecībā uz to atsauču svītrošanu, kuras skar Baltkrievijas Republiku$