Paziņojums, kas iesniegts Enerģētikas hartas nolīguma (ECT) sekretariātam, ievērojot ECT 26. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktu, un ar ko aizstāj 1997. gada 17. novembrī Eiropas Kopienu vārdā sniegto paziņojumu