Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 270, 2006