Mål C-692/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo - Portugal) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Undantag från skatteplikt – Artikel 135.1 b och d – Transaktioner rörande beviljande, förmedling och förvaltning av krediter – Transaktioner rörande fordringar, med undantag av indrivning av fordringar – Överlåtelse mot ersättning till en tredje man av en processuell ställning i ett förfarande för indrivning av en fordran som fastställts i ett domstolsavgörande)