predmet C-692/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo - Portugal) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda protiv Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Izuzeća – Članak 135. stavak 1. točke (b) i (d) – Transakcije koje se odnose na odobravanje i ugovaranje kredita te upravljanje kreditima – Transakcije u vezi s potraživanjima, isključujući naplatu potraživanja – Naplatni ustup u korist treće osobe položaja u postupku za prisilnu naplatu potraživanja koje je utvrđeno sudskom odlukom)