ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Referents: Louis Michel