Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na ponovno sazvanoj šezdeset trećoj sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.