ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) Ekonomikas un monetārā komiteja Referente: Eva Maydell