Lieta C-742/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 3. septembra spriedums – Čehijas Republika/Eiropas Komisija, Zviedrijas Karaliste (Apelācija – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – No Eiropas Savienības finansējuma izslēgti izdevumi – Čehijas Republikas izdevumi – Regula (EK) Nr. 555/2008 – 19. un 77. pants – Vīna tirgi – Regula (EK) Nr. 1122/2009 – 33. pants – Atbalsts lauku attīstībai – Platībatkarīgs atbalsts – Atsaistīts tiešais atbalsts – Savstarpējās atbilstības pārbaudes – Tradicionālās pārbaudes uz vietas un izmantojot attālo uzrādi – Pierādīšanas pienākums – Vienreizējas un vienotas likmes korekcijas – Šaubas par pārbaužu efektivitāti – Riska analīze – Nepilnības)