Pracovný dokument útvarov Komisie - Zhrnutie hodnotenia vplyvu - Sprievodný dokument k Bielej knihe o športe {KOM(2007) 391, v konečnom znení} {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935}