Neuvoston asetus (EY) N:o 3690/93, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi