Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1040 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko Itālijas Republikai attiecībā uz Lombardijas un Pjemontas reģionu piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3820)$