Γραπτή ερώτηση E-6186/08 υποβολή: Josu Ortuondo Larrea (ALDE) και Ignasi Guardans Cambó (ALDE) προς την Επιτροπή. Σχέδιο της Γαλικίας για την υδατοκαλλιέργεια και ενδεχόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας