Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση: M.9888 — SEGRO / PSPIB / SELP / Target Portfolio) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 226/10