Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 март 2007 г. относно инициативата на Република Австрия с оглед приемането на решение на Съвета за изменение на Решение 2002/348/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))